Algemene voorwaarden

Laatste wijziging:
12-04-2024
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Epoxyvoegen.nl, gevestigd te [adres], hierna te noemen "Epoxyvoegen.nl".
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. "Epoxyvoegen.nl": de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Epoxyvoegen.nl.
   2. "Opdrachtgever": de wederpartij van Epoxyvoegen.nl, zijnde degene die de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen.
   3. "Overeenkomst": de overeenkomst tussen Epoxyvoegen.nl en de opdrachtgever.
 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen van Epoxyvoegen.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van Epoxyvoegen.nl schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Epoxyvoegen.nl behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Epoxyvoegen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Epoxyvoegen.nl nodig acht voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.
  3. Epoxyvoegen.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien zij dit nodig acht voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 5. Prijzen en Betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is Epoxyvoegen.nl gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Epoxyvoegen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens door de opdrachtgever.
  2. De aansprakelijkheid van Epoxyvoegen.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Epoxyvoegen.nl wordt uitbetaald.
  3. Epoxyvoegen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade.
 7. Overmacht
  1. Indien Epoxyvoegen.nl door overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Epoxyvoegen.nl, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Epoxyvoegen.nl kan worden verlangd.
 8. Toepasselijk Recht en Geschillen
  1. Op alle overeenkomsten tussen Epoxyvoegen.nl en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Epoxyvoegen.nl gevestigd is.
 9. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  1. Epoxyvoegen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de opdrachtgever.